M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Dua

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Yâ Rabbenâ, yâ Rabbenâ, yâ Rabbe'l-âlemin!

Bize nasip eyledin; en şerefli, en kıymetli günlerde, en mübarek yerlerde; emrettiğin, farz kıldığın ibadetleri yapmak müyesser oldu.

Yaptığımız ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayrâtımızı, hasenâtımızı, ikramâtımızı, hidemâtımızı; kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan hatimleri, Kur'ân-ı Kerîmleri, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, ve sâir hayrât ü hasenât, ibadet ve taatlarimizi yâ Rabbi eksiklerine kusurlarına rağmen ahsen ve etemm olarak kabul eyle!

Şu âciz, naçiz ibadetlerimize kuvveti de veren sensin! Bize imanı da nasip eden sensin! Tevfîkini de refîk eden sensin. Her şeyimiz senden yâ Rabbi! Her şeyimiz senden! Her şeyimiz sana! Her şeyimiz senin rızan için! Eksiklerine rağmen kabul eyle yâ Rabbi! Şu âciz ve naçiz ibadetlerimizi senin rahmetine ermemize, ikramına mazhar olmamıza , lütfuna ermemize vesile eyle yâ Rabbi!

Hâsıl olan ücûr u mesûbâtı evvela ve hasseten başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru rehberimiz, Efendimiz, önderimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafâ aleyhi efdalü's-salavât ve ekmelü't-tahiyyât ve't-teslimât hazretlerine âcizane, naçizane, fakirane, mühibbane, boynu bükük, yüzü kara; arz, hibe ve hediye eyledik! Lütfunla, kereminle vasıl eyle yâ Rabbi!

Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle yâ Rabbi! Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle yâ Rabbi! Has ümmetleri arasına cümlemizi dâhil eyle yâ Rabbi! Havz-ı Kevser'i başında Peygamber Efendimiz'e sevdiği ümmetler olarak kavuşmayı nasip eyle yâ Rabbi! O Havz-ı Kevser'den daldırıp daldırıp o mübarek kupalarla doya doya nûş etmeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âl'inin, aile efradının; ashâb-ı kirâmının, etbâının; evliyâullahın, sâdât ve meşâyıh-ı turuk-ı aliyyemizin, mürşidlerimizin, ulemâ-yı âmilîn meşâyıh-ı vâsilînimizin; Ebû Bekr-i Sıddîk ve Aliyy-i Mürtezâ ve sâir sahâbe-i kirâm rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîn hezarâtından kendilerinden feyz aldığımız mürşitlerimiz, hocalarımıza kadar, Hocamız Muhammed-i Bursevî'ye kadar turuk-ı aliyyemiz silsilelerinden güzeran eylemiş olan evliyâullah, verese-i nebî, ulemâ-yı muhakkikîn, sâdât-ı meşâyıh-ı turuk-ı aliyyemizin ruhlarına ayrı ayrı arz ve hibe eyledik! Hepsine vasıl eyle yâ Rabbi! O mübarek evliyâullah kullarının himmetlerine, sevgilerine, teveccühlerine, iltifatlarına bizleri nail eyle yâ Rabbi! Bizleri onlarla haşreyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Âhirete göçmüş olan, eksikli, kusurlu, günahlı yakınlarımız, analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, dostlarımız, geçmişlerimiz var. Onlara da rahmeyle yâ Rabbi! Cümlesinin kabirlerini pürnûr eyle yâ Rabbi! Ruhlarını şâd, memnun ve mesrur eyle yâ Rabbi! Şu hediyelerimizden hepsini sevindir yâ Rabbi! Hepsinin ruhunu şâd, kabir istirahatlerini müzdad eyle yâ Rabbi! Kabirlerini pürnûr eyle, nurlarını sürurlarını ziyade eyle yâ Rabbi! Eğer içlerinden dünyada işledikleri hatalar, kusurlar dolayı kabirlerinde rahatsız olan, azap görenler varsa lütfunla, kereminle azaplarını kaldır yâ Rabbi! Seyyiâtları olan varsa seyyiâtlarını hasenâta döndür yâ Rabbi! Hesanata döndür, ikramına mazhar eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Hacc-ı mebrûrun mükâfatı cennetten başka bir şey değil. Haclarımızı mebrur hac olmak şerefine, durumuna nail eyle yâ Rabbi! Cümlemizin haccını mebrur eyle! Sa'yimizi meşkûr eyle! Zünûbumuzu mağfur eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbe'l-âlemîn!

Vücutlarımıza sıhhatler, âfiyetler ihsan eyle! Maddî ve mânevî hastalık, ruhî ve bedenî rahatsızlıklarımıza şifalar bahşeyle yâ Rabbi! Ahlâkî zaaf ve kusurlarımızı izale eyle yâ Rabbi!

Bizi her türlü nakıslıklardan, noksanlardan, kusurlardan, hatalardan, kötü huylardan, kötü hâllerden, kötü sıfatlardan uzak, baîd, berî ve pak eyle yâ Rabbi! Pürnûr eyle yâ Rabbi! İçimizi, dışımızı pürnûr eyle yâ Rabbi! Güzel ahlâk ile sevdiğin Kur'ân-ı Kerîm ahlâkı ile bizi ahlâklandır yâ Rabbi!

Resûlulluh yolunda yürüyüp onun ahlâkını öğrenip onun ahlâkıyla ahlâklanmayı, ahlâk-ı Muhammediye ile mütehallık olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Kalbimizi takvâ ile doldur yâ Rabbi! Yakîn ile doldur yâ Rabbi! Sıdk u sadakat ile doldur yâ Rabbi! Nur ile doldur yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Yâ erhame'r-râhimîn. Yâ mucîbe'd-deavât. Yâ hafiyye'l-eltâf. Yâ men izâ duiye ecâbe. Yâ men ehabbe men tedarreahû ve deâhu. Ve yâ men gadabe men lem yed'û leh. Yâ ekreme'l-ekremîn. Tekabbel minnâ ibâdâtinâ ve tââtinâ. Va'fuannâ. Vağfirlenâ. Verhamnâ. Ve ekrim nüzülenâ. Ve âtinâ sü'lenâ fi'd-dünyâ ve'l-âhirah!

Yâ Rabbe'l-âlemin!

Şurada hac eyledik. Şeytanı taşladık. Şeytana bizi bundan sonra esir etme yâ Rabbi! Nefse uydurma yâ Rabbi! Nefsi yenmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Şeytana yenilmemeyi nasip eyle yâ Rabbi! [Senin] yolunda yürümeyi nasip eyle yâ Rabbi! Cümlemizi ârif, edîb, zarif, kâmil, itaatli kullar eyle yâ Rabbi! Sevdiğin kullar eyle yâ Rabbi!

Şimdiye kadar ömrümüzü rızana uygun geçiremedik. Çok hatalar işledik. Şu hac bereketine bundan sonra sevdiğin kul olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Sevdiğin işleri yapmayı nasip et! Her şeyin başı helal lokma olduğundan kazançlarımızı helal eyle yâ Rabbi! Kazançlarımızı pak eyle yâ Rabbi! Haramdan nasiplerimizi kes yâ Rabbi! Evvelce bulaşmış olduğumuz günahlardan ve haramlardan dolayı üzerimizdeki kirler varsa onları sil yâ Rabbi! O haramların, günahların cezalarını terettüp etmişse affeyle, kaldır yâ Rabbi! Bundan sonra haramlara günahlara bulaştırma yâ Rabbi!

Hâcer-i Esved'i kimimiz öptük, kimimiz elimizi sürdük, kimimiz uzaktan selam eyledik, istilam eyledik. Yâ Rabbi! Bu, senin elini tutup da sana söz vermek demektir. Bizi sözüne sadık eyle yâ Rabbi! Ahdine vefalı eyle yâ Rabbi! Vefada daim eyle yâ Rabbi! Yolunda daim eyle yâ Rabbi! Zikrini sevdir yâ Rabbi! Kulluğunu sevdir yâ Rabbi! Güzel kulluk etmek nasip eyle!

Kelâm-ı Kadîm'in olan Kur'ân-ı Hakîm'i okuduk, hatimler indirdik yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'i hepimiz için şefaatçi eyle yâ Rabbi! Kabirde yoldaş eyle yâ Rabbi! Güzel suretler verip kabirde enis ü arkadaş eyle yâ Rabbi! Kabirden kalktığımızda mahşer gününün karanlıklarında önümüzü arkamızı aydınlatan nur eyle yâ Rabbi! Sıratta nur eyle yâ Rabbi! Mizanı ağır bastırıp hesabımızın müspet olmasını nasip eyle yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'in şefaatine, Peygamber Efendimiz'in şefaatiyle Firdevs-i Âlâ'na dâhil eyle yâ Rabbi!

Sıratta süründürme yâ Rabbi! Cehennem çengellerine takılıp aşağı düşenlerden etme yâ Rabbi! Ateşlere atıp yakma yâ Rabbi! Sıratı yıldırım gibi geçen kulların olacak, bizi onlardan eyle yâ Rabbi! Firdevs-i Âlâ'na bi-gayri hisâb dâhil eyle yâ Rabbi! Kabir yerin altında, karanlık yâ Rabbi! Kabrimizi genişlet yâ Rabbi! Kabrimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi! Âmâl-i sâlihamızı hoş suretlerle kabirde bize yoldaş eyle yâ Rabbi! Mahşer günü kalabalık yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Çok izdihamlı! Güneş insanların tepesinde, terler yerin altına işlemiş. Kimisinin kulağı, çenesi hizasına gelmiş olacak. Bizi o günde o sıkıntılara uğratma yâ Rabbi! Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir yâ Rabbi! Nurdan minberlerden nurdan libaslar giyip yüzleri pırıl pırıl, gibi parlayan kullarından eyle yâ Rabbi!

Mahşer halkının aşağıdan seyredip de "Aman yâ Rabbi! Kim bunlar? Peygamber mi şehit mi?.." diye sordukları zaman; "Bunlar birbirlerini Allah için seven kullardır." diye gösterilenlerden, birbirimizi Allah için sevenlerden eyle yâ Rabbi! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki;

Vellezî nefsî bi-yedihî. "Şu canım, nefsim elinde olan Allah'a yeminler olsun ki;" Lâ tedhulu'l-cennete hattâ tu'minû. "Mü'min olmazsanız cennete giremeyeceksiniz." Ve lâ tü'minû hattâ tehabbû. "Birbirilerinizi sevmedikçe de tam mü'min olamazsınız."

Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Birbirimizi ivazsız garazsız, eksiğimizle, kusurumuzla sevelim. Beşer hatasız olmaz. Sevmeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Şu hac arkadaşlığı, askerlik arkadaşlığından aşağı mı?!..

Yâ Rabbi!

Bu hac arkadaşlığımızı sağlam arkadaşlık eyle yâ Rabbi! Bizi birbirimize dost eyle yâ Rabbi! Hacdan sonra da birbirini ziyaret eden has kardeş eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Buralara geldik, bu ibadetleri gördük, bu lezzetleri tattık. Tekrar tekrar gelmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Şu gelişimizi son geliş etme yâ Rabbi! Mahrum dönenlerden eyleme yâ Rabbi!

Günahların mağfir olduğu, dua ettiği kimselerle mağfiret edilmiş olarak evlerimize varmayı nasip eyle yâ Rabbi! Gittiğimiz yerlerde bundan sonra İslam'ın has mümessilleri olmayı nasip eyle yâ Rabbi! İslâm'ı en güzel tarzda desteklemeyi, korumayı, yükseltmeyi bizlere nasip eyle yâ Rabbi! Bizim elimizde İslâm gelişsin, yükselsin yâ Rabbi! Bizim elimizle nice insanlar imana gelsin yâ Rabbi! Bizim elimizde İslâm her yere yayılsın yâ Rabbi! Bizi hayırlara vesile eyle yâ Rabbi! Şerlere alet etme yâ Rabbi! Fitnelere düşürme yâ Rabbi! Ayağımızı kaydırma yâ Rabbi!

Hele hele kibre, ucuba düşürme yâ Rabbi! En sevmediğin huylar kibir ve ucubtur. Her türlü kötü huydan bizi pak eyle yâ Rabbi! Mütevazı kullarından eyle yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'in tam ehli eyle yâ Rabbi! Ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılan kimselere yüzlerce şehit sevabı verilecekmiş. Bizi o sevapları alanlardan eyle yâ Rabbi!

Giyimimizde kuşamımızda, tıraşımızda, yememizde içmemizde, ticaretimizde, ailemizde, evimizin içinde dışında, çarşıda pazarda her yerde sünnet-i seniyyeyi en güzel tarzda temsil etmeyi bize nasip eyle yâ Rabbi! Hadîs-i şerîflere göre yaşamayı nasip eyle yâ Rabbi! Bi'datlardan uzak eyle yâ Rabbi! Çünkü bi'dat ehlinin hiçbir ibadetini kabul etmeyeceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurdu. Bizi bi'datlara bulaştırma yâ Rabbi!

Daima, kıyamet kopuncaya kadar senin dinini tutan, senin dinine hizmet eden, sevdiğin bir taife mevcut olacak; bizi onlardan eyle yâ Rabbi!

Cümlemize sıhhat ve âfiyetle elemsiz, kedersiz, ağrısız, üzüntüsüz, gamsız, dertsiz, hayırlı, uzun ömür ihsan eyle yâ Rabbi!

Elbette bu dünya fani, elbette bu hayat bitecek. Ömrümüz sona ereceği zaman yâ Rabbi, vefat anı geldiği zaman hayır üzere olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Abdestli olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Oruçlu olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Secdede ruhumuzu al yâ Rabbi! Hac yolunda ruhumuzu al yâ Rabbi! Camii yolunda ruhumuzu al yâ Rabbi! Günah üzere alma yâ Rabbi! Günah üzere yakalananlardan etme yâ Rabbi! Gafillerden, cahillerden eyleme yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Bize marifetini ihsan eyle! Ârif kullar olmayı nasip eyle!

Muhabbetini, aşkını gönlümüze doldur yâ Rabbi! Şu gönül, sadece seni sevmekle vazifeli. Başka sevgilere bulaştırma yâ Rabbi! Mâsivayı gönlümüzden çıkar yâ Rabbi! Senin aşkını doldur yâ Rabbi! Sevdiğin kul eyle yâ Rabbi!

Bir kulun Allah indindeki mertebesi Allah'ın o kulunun zihnindeki mertebesi gibidir! Bizi, seni sevenlerden eyle yâ Rabbi! Seni bilenlerden eyle yâ Rabbi! Sana itaat edenlerden eyle! Son nefeste gözümüzden perdeler kaldırılınca cennetteki köşklerimiz gösterilerek Resûlullah Efendimiz'in cemâlini göre göre aşk ile şevk ile buyurun beraber diyelim:

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû

diye diye iman-ı kâmil ile can emanetimizi sana vermeyi nasip eyle yâ Rabbi! Mahşer gününde Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir. Bi-gayri hisâb Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapısına gelip cennetin kapısını çaldığı zaman Rıdvan kapıda;

"Kim o?"

diye sorduğu zaman

"Ben Muhammed'im!" dediği zaman:

Ümirtü lâ eflehâ kableke yâ Resûlallah. "Senden önce bu kapıyı başka kimseye açmamakla emrolunmuştum. Buyur yâ Resûlallah!" dediği zaman Resûlullah'ın peşinden cennetine dâhil eyle yâ Rabbi!

Habîb-i Edîb'ine Firdevs-i Âlâ'da komşu eyle yâ Rabbi!

Yüzümüz yok, kabiliyetimiz yok ama kabiliyetli kullarına kabiliyeti kim veriyor?

Yâ Rabbi! Onu da sen veriyorsun yâ Rabbi! Bize de kabiliyet, liyakat ver yâ Rabbi! Habîb-i Edîb'ine komşu eyle yâ Rabbi!

Cuma günlerine mümasil günlerde has kullarını cemâlini müşahedeye çağırdığın zaman bizleri de çağır yâ Rabbi! Bizi de taltif eyle yâ Rabbi!

Bi-hürmeti esmâike'l-hüsnâ ve bi-hürmeti zikrike'l-cem'i ve bi-hürmeti hatm-i hâcegân-ı şerîf ve bi-hürmeti ibâdike sâlihîn bi-hürmeti'l-haremeyn-i şerifeyn bi-hürmeti kıbleteyn bi-hürmeti resûl-i sakaleyn ve bi-hürmeti el-Kâbetu'l müşerrefe bi-hürmeti el-Hâcerü'l-esved bi-hürmeti haccü'l-evre ve bi-hürmeti eyyâmı teşrîk bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha!

Sayfa Başı