M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Hakkı Hak Olarak Görüp Ona Uymayı Nasip Eyle Yâ Rabbi!

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Âmîn.

Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhâb.

el-Hamdü li'llâhi hakka hamdihî ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîne't-tayyibîne't-tâhirîn.

Emmâ ba'dü.

Fe-yâ rabbenâ yâ rabbenâ ya rabbe'l-âlemîn.

İbadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi Kur'ân-ı Kerîm kıraatlerimizi, süver-i Kur'aniyye kıraatlerimizi, haccımızın ibadetlerini; umremizi, Arafat'taki vakfemizi, şu duruşumuzu, şu günümüzü ve bu esnada yapmış olduğumuz ibadetlerimizi lütfunla, kereminle ahsen ve etem vech ile îfâ edilmiş gibi kabul eyle yâ Rabbi! Bunları okuyan kardeşlerimiz, Türkiye'de okuyup da buraya gönderen kardeşlerimiz, burada okuyan kardeşlerimiz, şu esnada burada zikredip hatm-i hâcegân yapıp okumuş olan kardeşlerimiz bunları okurken ne muratlarla, ne dileklerle, ne maksatlarla okumuşlarsa kimlerin ruhları için okumuşlarsa o muratlarına vâsıl eyleyip o okudukları kimselerin ruhlarına îsâl eyle yâ Rabbi!

Bizler de bu okunmuş olan süver-i Kur'âniyye, hatm-i şerîfler, salât ü selâmlar, tesbîhât ve tehlîlât ve sâir ezkâr u evraddan hâsıl olan ücûr u mesûbâtı ba'de'l-kabûli minnâ ve'l-fadlı ve'l-ihsân evvelen ve hasseten hâce-i kâinâ, şefîu'l-usat fî yevmi'l-Arasat tâcu ruûsinâ ve tabîbi kulûbinâ menı's-sıdkı ve's-safâ ve burhâne'l-âfiyâ Muhammedini'l-Mustafâ sallallahu teâla aleyhi ve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ Efendimiz hazretlerinin ruh-i pâkine, şu mübarek Arafat meydanından şu mübarek Arefe gününde hediyeler eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şu hediyelerimizden haberdar eyleyip ruh-i pâkini bizlerden hoşnut ve razı eyle yâ Rabbi!

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisine, rızasına, iltifatına, teveccühüne, şefaatine ermeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi!

Bu okuduklarımızdan hâsıl olan ücûr u mesûbâtı yine Peygamber Efendimiz'in âl'ine, ashâb-ı kirâmına, ashâb-ı güzîninin cümlesinin ruhlarına, ezvâc-ı tâhirât ümmühât-ı mü'minîn validelerimizin ruhlarına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek zürriyet-i tayyibesine ve makâm-ı irşâdının mânevî varisleri olan mürşidîn-i kâmilîn-i mükemmilîn evliyâullah-i mukarrabîn mürşid-i kâmillerimizin sâdât-ı turuku aliyyemizin ruhlarına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mânevî varisleri olan ulemâ-i muhakkıkîn ve meşâyih-i vâsılînimizin cümlesinin ruhlarına ve hasseten Ebû Bekr-i Sıddîk ve Aliy-yi Murtazâ ve sâir sahabeden rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîn müteselsilen zamanımıza kadar, yaşadığımız asra kadar, bizim gördüğümüz zamanlara kadar yaşamış olan evliyâullah büyüklerimizin, mürşid-i kâmillerimizin, pîrlerimizin, şeyhlerimizin ve hasseten Muhammed Zahid-i Bursevî Efendimiz'in ruhuna hediye eyledik, vâsıl eyle. İstanbul'umuzun medâr-ı iftihârı ve mahşer gününde bizim kâidimiz ve serverimiz olacak olan Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensârî hazretlerinin ve sair sahabe-i güzînin ve cümle enbiyâ ve mürselînin ve hasseten Beykoz civarında makamı bulunan Yûşâ aleyhisselam'ın ve İstanbul'da medfun bulunan sâir enbiyâ ve mürselînin ve İstanbul'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in müjdesine ve iltifatına mazhar olarak fethetmiş olan cennet-mekân Fatih Sultan Muhammed Hân hazretlerinin ve onun mübarek ordusu mensubu fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve İslâm'ın zuhurundan günümüze kadar dünyanın her yerinde İslâm için müslümanların ilerlemesi, savunulması, kurtarılması ve korunması için dîn-i mübîn-i İslâm'ın cihana yayılması için cihat edip can vermiş olan şehitlerin, gazilerin, emek sarf etmiş olan mücahitlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik vâsıl eyle.

Hasseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek amcası seyyid-i şühedâ Hamza hazretlerinden itibaren Çanakkale şehitlerine kadar, İstiklâl Harbi şehitlerine, Kıbrıs ve Kore'deki şehitlere kadar, şehit olan hatta bu günümüzde imansızlarla, kâfirlerle cihat etmiş olan şehitlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediyeler eyledik vâsıl eyle yâ Rabbi!

Bütün fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle yâ Rabbi!

Bunları okuyan kardeşlerimizin, şu anda burada bulunan ve el açıp senden dualarının kabulünü isteyen kardeşlerimizin de kimlerin ruhları için okumuşlarsa onların da ruhlarına, bunları okuyanların ve burada bulunanların geçmişlerinin de bütün müslüman abâ ve ümmühât, ecdâd-ı ceddât, akraba-i taallukât, ihvân-ı ehavât, evlâd-ı zürriyâtlarının ruhlarına da ayrı ayrı hediyeler eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hasseten şu mübarek beldede medfun bulunan enbiyâullah, sahabe-i kirâm, evliyâullah ve salihlerin ruhlarına, cennetü'l-muallâ denilen Mekke-i Mükerreme kabristanında medfun bulunan sahabe-i kirâmın, Hz. Hatice Validemiz'in, Peygamber Efendimiz'in yakınlarının ruhlarına hediyeler eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Nice nice asırlar boyu buralara gelip buralarda haccedip umre yapıp da bu esnada, buralarda vefat etmiş olan hüccâc-ı kirâmın da ruhlarına hediyeler eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür-nûr eyle yâ Rabbi! Ruhlarını şâd-ı memnun u mesrur eyle yâ Rabbi! Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle yâ Rabbi! Eğer dünyadaki hatalarından dolayı kabrinde kabir azabı çeken mü'minler varsa kabir azaplarını lütfunla kereminle şu mübarek gün hürmetine, şu okunanlar hürmetine, hatm-i Kur'ân-ı Kerîmler hürmetine kaldır yâ Rabbi! Ruhlarını rahatlandır yâ Rabbi! Seyyiâtları olanların, seyyiâtlarını hasenâta döndür yâ Rabbi! Kabirlerini cennet bahçesi haline çevir yâ Rabbi! Kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdâd eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbe'l-âlemîn! Bizlere de sevdiğin, razı olduğun kullar olmayı nasip eyle. Şu ana kadar işlemiş olduğumuz hatalarımızı, günahlarımızı, suçlarımızı bağışlayıp bundan sonraki ömrümüzde rızana uygun ömür sürmeye bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi!

Bu haccımızdan sonra artık günahlara, haramlara bulaşmamayı nasip eyle yâ Rabbi! Sevdiğin, razı olduğun kul olarak yaşamayı nasip eyle yâ Rabbi! Tertemiz olmuş olan defter-i âmâllerimizi günah kirleriyle kirlettirme yâ Rabbi! Bizi şeytana uyanlardan, kananlardan eyleme yâ Rabbi! Nefse yenilip de hataları, günahları işleyenlerden eyleme yâ Rabbi! İbadetlerden, hayırlardan geri kalanlardan eyleme yâ Rabbi! Yolunda daim, ibadetine müdavim kullar eyle yâ Rabbi!

Hayrât u hasenât işleyen kullarından eyle yâ Rabbi! İbâdât u taatle ömür geçiren, sevdiğin kullarından eyle yâ Rabbi!

Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle yâ Rabbi!

Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı cümlemize nasîb ü müyesser eyle yâ Rabbi!

Türkiye'mizi ve sâir İslâm beldelerini, bütün müslüman diyarlarını her çeşit âfetten, musibetten maddî mânevî felaketlerden mahfuz eyle yâ Rabbi!

Başlarımızdaki zalim, fâsık fâcir idarecileri başımızdan def eyle yâ Rabbi!

Müslümanların başına senin sevdiğin, razı olduğun müttakî, salih idareciler ihsan eyle yâ Rabbi!

Gayrimüslimlerin diyarlarında yaşayan müslüman kardeşlerimize de yardım eyle yâ Rabbi!

Cümlemize sıhhat ve âfiyetler ihsan eyle yâ Rabbi!

Maddî mânevî, aklî rûhî, bedenî, ahlâkî kusurlarımız, hastalıklarımız, dertlerimiz varsa bu dertlerden bizleri kurtarıp salim ve sahih eyle yâ Rabbi!

Ruhen ve bedenen, aklen ve ahlâken sıhhatli eyle yâ Rabbi!

Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi lütfunla kereminle ıslah eyle yâ Rabbi!

Salih mü'min kullar eyle yâ Rabbi!

Yolunda daim, ibadetine müdavim kullar olmamızı nasip eyle yâ Rabbi!

Cümlemize yetiştirdiğimiz evlatlarımızın, zürriyetlerimizin hayırlı hallerini, güzel günlerini görmeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Şaşıranlara doğru yolu gösterip hidayet eyle yâ Rabbi! Doğru yolda yürüyenlere kuvvet ihsan eyle yâ Rabbi! Bizleri helal, temiz rızıklarla merzuk eyle yâ Rabbi!

Şimdiye kadar işlediğimiz günahlardan, bulaşmış olduğumuz haramlardan bizleri temizle yâ Rabbi!

Üzerimizde hakları bulunan kulları da razı edip bizi kul haklarından kurtar yâ Rabbi!

Bundan sonra kul haklarına bulaşmamayı nasip eyle yâ Rabbi!

Bilakis kullarına güzel hizmetler yapmayı, hayır hasenât yapmayı, arkamızdan sevap kazanmamıza sebep olacak sadaka-i câriyeler bırakmayı; hanlar, köprüler, çeşmeler, mektepler, camiler gibi senin sevdiğin tesisler bırakıp sevap kazanmayı nasip eyle yâ Rabbi!

Cümlemize sıhhat ve âfiyet üzere hayırlı uzun ömürlerle muammer olmayı nasip eyle yâ Rabbi!

Ömürlerimizi rızana uygun veçhile geçirmemizi nasip eyle yâ Rabbi!

Peygamber-i zîşânımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz; "Arafatta herkesin günahları affolunur. Affolunmayanlar Müzdelife'de, orada da affolunmazsa Mina'da affolunur. Haccettikten sonra üzerinde günahının kaldığını zanneden günah işlemiş olur." diye müjdeliyor. "Allahu Teala hazretlerinin şu Arafat meydanında nice cehennemi hak etmiş âsîleri afv u mağfiret ettiğini, edeceğini" bildiriyor.

Yâ Rabbi! Bizleri afv u mağfiret eylediğin kullarından eyle.

Yâ Rabbi! bizleri cehenneme atıp yaktığın kullarından eyleme. Bizi cehennemden âzat eyle. Bizleri ehl-i cennet eyle. Bi-gayri hisâb cennetine giren kullarından eyle.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz; inde külli hatmetin da'vetün müstecâbe buyurmuş. "Hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbuldür." diye müjdelemiş. Biz de okunmuş olan hatimlerin duasını şurada yapıyoruz. Şu dualarımızı o vecihle de müstecâb eyle yâ Rabbi!

Ayrıca bizim hatırımıza gelmeyen ve bunları okuyan kardeşlerimizin gönlünde, aklında olan ve bu duaları dinleyen kardeşlerimizin kendi ailevî ve şahsî dileklerini de lütfunla kereminle kabul eyle yâ Rabbi!

Gönüllerimizin muradlarını bizlere ihsan eyle yâ Rabbi! Senden başka duaları kabul eden, muradları veren yok yâ Rabbi! Bizi muradlarımıza erdirip dualarımızı kabul eyle yâ Rabbi!

Yolunda daim, zikrinde kaim, ibadetine müdavim kullarından olmayı nasip eyle yâ Rabbi!

Hastalarımıza acilen şifalar ver yâ Rabbi!

Hastalarımıza şifalar ver yâ Rabbi! Ameliyat olan kardeşlerimize, yakınlarımıza ameliyatlarından afiyetle kalkmak nasip eyle yâ Rabbi! Borçları olanlarımıza borçlarımızı ödeyip kimsenin karşısında hor zelil düşmemeyi, mağlup ve mahcup olmamayı nasip eyle yâ Rabbi!

Dertli olanların dertlerine deva, borçlu olanların borçlarına edâ nasip eyle yâ Rabbi! Nâmurâd olanlarımızı bermurâd eyle yâ Rabbi! Nâşâd olanlarımızı karîben şâdân u handân eyle yâ Rabbi! Bu diyarlara böyle lütfeyleyip gelmeyi nasip eyledin, hatta buralarda dua eden kullarının duasını kabul ederken melekler;

"Yâ Rabbi! Onların arasında falanca da var, o hac için gelmedi, başka maksatla geldi. Deveciydi veya şofördü veya satıcıydı." gibi itirazları üzerine. "Olsun, onların arasına girenleri ben mahrum etmem." diye herkesi afv u mağfiret edip rahmetine mazhar edeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelediğine göre cümlemizi affına mazhar eyle yâ Rabbi!

Yüzümüzün karasına bakma yâ Rabbi!

Yüzümüzün karasını ak eyle yâ Rabbi!

Katı kalplerimizi yumuşat yâ Rabbi! Kalplerimizi nurunla, mârifetinle, muhabbetinle doldur yâ Rabbi!

Seni sevmenin lezzetine, zevkine, feyzine bizleri eriştir yâ Rabbi!

Seni bilip sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Nasip eyleyip de başka insanlar gelemezken maddî imkân verip sıhhi imkân verip siyasî engelleri geçip hudutları aşıp dağları dereleri geçip de buraya gelmemizi nasip ettiğin gibi her türlü mâniaları geçip de cennetine girmeyi de nasip eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbe'l-âlemîn! Mahşer gününde insanlar bu Arafat'ta toplandığımız gibi toplanacaklar. Bir ayağın bastığı yere bin ayak basacak, iğne atsan yere düşmeyecek, insanlar terlere batacak. O sıcaklığı biraz öğle vaktinde hissettik. Bizi mahşer gününün sıkıntılarına, terlerine, endişelerine, korkularına uğratma yâ Rabbe'l-âlemîn.

Bizi Peygamber-i zîşânımızın livâü'l-hamdi altında Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşreyle yâ Rabbi! Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde bazı has kullarını gölgelendireceksin. Onlar mahşer halkının çektiği sıkıntılara uğramayacaklar. Arş'ın gölgesinde gölgelenip safa sürecekler. Nurdan minberlerde oturacaklar, nurdan libaslar giyecekler. Mahşer halkı onlara hayran hayran bakacaklar. Cemâlini; kulların dünyada ayın on dördünü seyrettikleri gibi seyredecekler. Bu gözlerimize cemalini görmeyi, seyretmeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Cümlemizi rıdvân-ı ekberine nâil eyle yâ Rabbi! Dualarımızı İsm-i Âzam'ın hürmetine kabul eyle yâ Rabbi! Arafat meydanı hürmetine, Arefe günü hürmetine, hac ve umre hürmetine, okunan hatimler hürmetine, çekilen salât u selâmlar hürmetine, Habîb-i Edîb'in hürmetine kabul eyle yâ Rabbi! Bizi mahrum döndürme yâ Rabbi! Ellerimizi boşa çevirme yâ Rabbi! Afv u mağfiretine mazhar eyleyip lütf u ihsânına erdirdiğin kullarından eyle yâ Rabbi! Sen duaları kabul edicisin, affetmeyi seversin, kullarını affedersin, günahlarını bağışlarsın, lütfedersin, seyyiâtı hasenâta döndürürsün, cennetinle cemâlini ve cennet içinde nice nimetlerini kullarına hazırladın; bize o nimetlere ermeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Bi-lutfike ve keremike yâ Rabbe'l-âlemîn.

Sübhâne rabbinâ rabbi'l-izzeti ammâ yasifûn ve selâmün ale'l-mürselîn. Ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerîke lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerîke lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerîke lek.

Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Allahu ekber ve lillâhi'l-hamd.

Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Allahu ekber ve lillâhi'l-hamd.

Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Allahu ekber ve lillâhi'l-hamd.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n-illezi câe bi'l-hakki'l-mübîn ve erseltehû rahmeten li'l-âlemîn..

Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente's-semîu'l-alîm. Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbü'r-rahîm. Ve'stecib daavâtinâ vakdi hâcâtinâ yâ Mücîbe't-daavât, yâ Kâdiye'l-hâcât, yâ ekreme'l-ekremîne ve yâ Erhame'r-râhimîn.

Allâhümme ente kulte fî Kitâbike'l-Kerîm. Eûzü bi'llâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm, bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm. Ve li'llâhi'l-esmâi'l-Hüsnâ fe'd'ûhü bihâ sadakallahü'l-azîm.

Ve kâle nebiyyünâ Muhammedini'l-Mustafâ aleyhi efdalü's-salavâtü ve ekmelü't-tahiyyâtü ve't-teslîmât. İnne li'llâhi tis'aten ve tıs'îne ismen men ahsâhâ dehale'l-cennete.

Allâhümme innâ nuhsî esmâeke'l-hüsnâ fî hâze'l-veki fi'l-azîm.

Fe-tekabbel minnâ duâenâ ve edhi'li'firdevse'l-a'lâ bi-gayri hisâb. Mâ nebiyyi ve Muhammedini'l-Mustafâ kemâ va'de'n-nebiyyi fî hâze'l-hadîs-i şerîf.

Bi-lütfuke ve keremike yâ Allah, yâ Hû, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Melîk, yâ Kuddûs, yâ Selâm, yâ Mü'min, yâ Müheymin, yâ Azîz, yâ Cebbâr, yâ Mütekebbir, yâ Hâlik, yâ Bârî, yâ Musavvir, yâ Gaffâr, yâ Kahhâr, yâ Vehhâb, yâ Rezzâk, yâ Fettâh, yâ Alîm, yâ Kâbid, yâ Bâsit, yâ Hâfid, yâ Râfi', yâ Muîz, yâ Müzill, yâ Semi', yâ Basîr, yâ Hakem, yâ Adl, yâ Latîf, yâ Habîr, yâ Halîm, yâ Azîm, yâ Gafûr, yâ Şekûr, yâ Aliyy, yâ Kebîr, yâ Hâfiz, yâ Mukît, yâ Hasîb, yâ Celîl, yâ Kerîm, ya Rakîb, yâ Mücîb, yâ Vâsi', yâ Hakîm, yâ Vedûd, yâ Mecîd, yâ Bais, yâ Şehîd, yâ Hak, yâ Vekîl, yâ Kaviyy, yâ Metîn, yâ Veliyy, yâ Hamîd, yâ Muhsî, yâ Mübdî, yâ Muîz, yâ Muhyî, yâ Mümît, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Vacid, yâ Mâcid, yâ Vâhid, yâ Ehad, yâ Samed, yâ Kâdir, yâ Muktedir, yâ Mukaddim, yâ Muahhir, yâ Evvel, yâ Âhir, yâ Zâhir, yâ Bâtın, yâ Vâlî, yâ Müteâlî, yâ Berr, yâ Tevvâb, yâ Mün'ım, yâ Müntekım, ya Afüvv, yâ Raûf, yâ Mâlike'l-Mülk, yâ Zü'l-Celâli ve-l-İkrâm, yâ Rabb, yâ Muksit, yâ Câm'i, yâ Ğaniyy, yâ Muîd, yâ Mu'tî, yâ Mâni', yâ Dârr, yâ Nâfi', yâ Nûr, yâ Hâdî, yâ Bedi', yâ Bâkî, yâ Vâris, yâ Reşîd, yâ Sabûr, yâ Sâdık, yâ Settâr celle celâlüke ve ve amme nevâluke ve lâ ilâhe gayrük yâ men izâ duiye ecab ve yâ ile men zuile a'ta yâ Ekreme'l-Ekremîn ve yâ Erhame'r-râhimîn

Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr ve ecirnâ fi'l-hizyi'd-dünyâ ve azâbi'l-âhireh ve edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr ve nebiyyike'l-muhtâr ve âlihi'l ahyâr ve eskinâ bi'l-cenneti bi-ukûbi ve civârihî aleyhi's-salâtü ve's-selâm.

Allâhümme innâ nes'elüke mine'l -hayri külli âcilihâ ve âcilih mâ alimnâ minhü ve na'lem ma'lem ve neûzü bike mine'ş-şerri külli âcilihî ve âcilih.

Mâ allimnâ minhü ve mâ lem na'lem, Allâhümme'stecibnâ ve âtinâ.

Allâhümme leke'l hamdü küllüh ve leke'ş-şükrü küllüh ve leke'l-mülkü küllüh ve bi-yedike'l hayru küllüh. Nes'eluke mine'l hayrı küllih ve neûzü bike mine'ş-şerri küllih ve leke'l-hamdü inneke alâ külli şey'in kadîr. Ve bi'l-icâbeti cedîr.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn.

Salâten tüncînâ bihâ min cemîi'l-ahvâli ve'l-âfât. Ve tekdı lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve tütahhirunâ bihâ cemîi's-seyyiât ve terfaunâ bihâ inneke a'le'd-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'-l-ğâyât min cemî'i'l-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât, bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedini'l-lezî tenhallü bihi'l-ukadü ve tenfericü bihi'l-kürebü ve tukdâ bihi'l-havâicü ve tünâlü bihi'r-rağâibü ve hüsnü'l-havâtimi ve yüsteska'l-ğamâmü bi-vechihi'l-kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn. Fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ sâdâtinâ Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehum mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtu'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ve alâ âli küllin ecmaîn.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn. Adede hurûfi'l-Kur'âni harfen harfâ ve adede külli harfin elfe elfin ve adede'r-rimâli zerreten zerre ve adede külli zerretin elfe elfin. Ve adede'l-melâiketi saffan saffâ. Ve adede külli melekin elfe elfin. Ve adede'l-emta' ve adede hadarâti'l-bihâr ve adede zerrâti'l-kâinat.

Rabbenâ belliğ ve evsıl ruha nebiyyinâ Muhammedini'l-Mustafâ minne't-tahiyyete ve's-selâm.

Allâhümme şeffi'hü fînâ bi-câhihî indek. Allâhümme şeffi'hü fînâ bi-câhihî indek. Allâhümme şeffi' seyyidinâ Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme bi-câhihî indeke yâ Rabbe'l-âlemîn.

Allâhümme innâ nes'elüke mimmâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedini'l-Mustafâ. Ve ibâdike's-salihûn. Fî hâze'l-mevakif, fî hâzihi'l-mevadi'.

Allâhümme innâ nes'elüke mimmâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedini'l-Mustafâ ve ibadike's-salihûn. Ve eûzü bike bi-me'steâzeke minhü nebiyyüke Muhammedini'l-Mustafâ. Ve ibâdike's-salihûn.

Allâhümme innâ nes'elüke min hayri küllihî.

Allâhümme innâ nes'elüke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve'l-ganîmete min külli birr. Ve's-selâmete min ifim. Ve'l-fevze bi'l-cenneh. Ve'n-necâte mine'n-nâr. Allâhümme alâ teda' lenâ fî mevkifinâ hâzâ zenben illâ gaferteh ve lâ hemmen illâ ferrecteh ve lâ deynen illâ gadayteh ve lâ maradan illâ şefeyteh.

Bismillâhi ve billâh. Tevekkelnâ alallâh. Ve teveccehnâ ilallâh. Ve fada'na umûrenâ ilallâh. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm.

Allâhümme innâ nes'elüke hayra hâze'l-mesâi ve hayre's-sabâhi ve hayre'l-kadâi ve hayre'l kaderi ve hayre'l-hadari ve hayre's-seferi ve hayre'd-dünyâ ve hayre'l-âhireti ve hayre mâ cerâ bihi'l-kalem. Ve neûzü bike min şerri's-sabâhi ve şerri'l-mesâi ve şerri'l kadâi ve şerri'l-kaderi ve şerri'l- hadari ve şerri's-seferi ve şerri'd-dünyâ ve şerri'l-âhireti ve şerri mâ cerâ bihi'l-kalem.

Allâhümme innâ neûzü bike mine'l-cübni kizbi ve mine'l-ahlâki'l-zemîmeti.

Allâhümme innâ neûzü bike min azâbi cehennem ve min azâbi'l-kabri ve min fitneti'l-mahyâ ve'l-memâti ve min şerri fitneti'l-mesîhi'd-deccâl.

Allâhümme innâ nes'elüke mine'l-hayri küllihâ 'âcilihî ve âcilihî alimnâ minhü ve mâ lem na'lem ve neûzü bike mine'ş-şerri küllihî 'âcilihî ve âcilihî mâ alimnâ minhü mâ lem na'lem.

Subbûhun kuddûsun rabbü'l-melâiketu ve'r-rûh. Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhâb. Sübhâne rabbiye'l-kerîmi'l-vehhâb. Sübhâne rabbiye'l-latîfi'lâvehhab. Sübhâne rabbinâ rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn ve selâmün ala cemîi'l-enbiyâi ve'l-mürselîn ve âli küllin ecmaîn. Ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-âlemîn.

Bismillahirrahmanirrahim.

el-Hamdü li'llâhi'llezî halaka's-semâvâti ve'l arda ve ceale'z-zulümâti ve'n-nûr. Sümme'l-lezîne keferû bi-rabbihim ya'dilûn. Hüve'llezî halakaküm min tıynin sümme kadâ ecelâ. Ve ecelün müsemmâ indehû sümme entüm temterûn. Ve hüvallâhu fi's-semâvâti ve fi'l-ard. Ya'lemü sırreküm ve cehreküm ve ya'lemü mâ teksibûn.

Sadaka'l-lâhü'l-azîm.

Allâhümme leke'l-hamdü küllühû ve leke'ş-şükrü küllühü ve leke'l-mülkü küllühü ve bi-yedike'l-hayru küllühü. Nes'elüke mine'l-hayri küllih. Ve neûzü bike mine'ş-şerri küllih. Leke'l-hamdü inneke alâ külli şey'in kadîr. Ve bi'l-icâbeti cedîr.

Allâhümme heb lenâ ma'rifeteke ve mahabbeteke ve ecirnâ min hizyi'd-dünyâ ve azâbi'l-âhireh.

Allâhümme innâ neûzü bi-rahmetike min sahatike ve gadabik. Ve eûzü bi-âfâtike min ukûbetik.

Azze câruke ve celle senâüke ve lâ ilâhe gayruke ve la havle ve la kuvvete illâ bike yâ mucîbe'd-daavât yâ kâdiye'l-hâcât, yâ ekreme'l-ekremîn.

Allahümme ya Rabbena!

İbrahim aleyhisselam'a emrettiğin üzere; ve ezzin fi'n-nâsi bi'l-hacci ye'tûke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye'tîne min külli feccin amîk âyet-i kerîmesinde bildirildiği üzere İbrahim aleyhisselâm Beyt-i Muazzama'yı, Kâbe-i Müşerrefe'yi bina ettikten sonra insanları burayı ziyarete davet ettiği zaman, "Sen nidâ et, davet eyle; ben insanlara duyururum yâ İbrahim." dediğin gibi biz de o davete icabet ederek, lebbeyk Allâhümme lebbeyk diyerek buralara geldik.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerîke lek.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerîke lek.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerîke lek.

Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammed. Ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecamîn ettayyibîn ettahirîn.

Yâ Rabbi! Hac davetine icabet ederek, senin misafirin olarak, duyûfu'r-Rahmân sıfatıyla bu mübarek beldelere geldik. Aklımızın erdiğince, gücümüzün yettiğince, eksikleriyle kusurlarıyla umremizi, haccımızı yapmaya kalkıştık. Yâ Rabbi! Kusurlarımızı afv u mağfiret eyle. Hatalarımızı bağışlayıp ibadetlerimizi tam ve kâmil ve etem ve ahsen vechile kabul eyle.

Yâ Rabbi! Bizi rahmetine erdirdiğin kullarından eyle. Afv u mağfiret eylediğin kullarından eyle.

Yâ Rabbi! Bizim üzerimizde sana karşı kulluk görevlerimiz var, o kusurlardaki eksiklerimizden dolayı bizleri bağışla. Bizleri rahmetine erdir, afv u mağfiret eyle.

Üzerimizde kul hakları var; yâ Rabbi, o kul haklarını da üzerimizden al. O kullarına ikram ederek, ihsan ederek memnun eyleyip bizi kul haklarından da kurtar.

Her türlü haklardan, günahlardan silinmiş, temizlenmiş, pak olmuş olarak, anamızdan doğduğumuz günlerdeki gibi mâsum hallerimizle hacdan memleketimize sâlimen ve gânimen ve musâben ve tâiben dönmeyi nasip eyle.

Yâ Rabbi! Bundan sonraki ömrümüzü rızana uygun geçirmeye bizleri muvaffak eyle. Haramlardan, günahlardan mahfuz eyle.

Kâbe-i Müşerrefe'yi tavaf ederken elimizi kaldırıp Hâcer-i Esved'e istilâm ettiğimiz zaman sana söz vermiş oluyoruz, sana verdiğimiz güzel kulluk yapma vazifesini güzel yapmamızı nasip eyle.

Yâ Rabbi! Nefse uymaktan, şeytana aldanmaktan bizleri mahfuz eyle.

Bizi Habîb-i Edîb'in Muhammed-i Mustafâ sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin -i seniyyesini öğrenip, sünnet-i seniyyesini insanların şaşkın yaşadığı şu asırda yaşayıp, ihyâ eyleyip şehit sevapları kazanmaya muvaffak eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şefaatine, sevgisine, iltifatına, teveccühüne mazhar eyle.

Yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'i çok okuyup, mânasını anlayıp, Kur'ân-ı Kerîm'in ahkâmına uymayı; hepimizin ayrı ayrı Kur'an'ın şefaatine eren kimseler olmamızı nasip eyle. Cümlemizi ehl-i Kur'an eyle. Kur'ân-ı Kerîm'i bize kıyamet gününde şefaatçi eyle. Sıratta nur eyle. Cehennemden hicab eyle. Cennete girmeye delil eyle. Cennetinle, cemâlinle cümlemizi müşerref eyle yâ Rabbi!

Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi kıyamete kadar sevdiğin mü'min-i kâmil kullar eyle. Bizim neslimizden sevmediğin, fâsık, fâcir, zalim, kâfir, müşrik, münafık kul getirme yâ Rabbi!

Bizi sevdiklerimizle, ana babalarımızla, mübarek ecdâd u ceddâtımızla, akrabâ u taallukâtımızla, evlâd u zürriyâtımızla duhûl-u evvelîn ile, Habîb-i Edîb'in ile, evliyâ u mukarrabînin ile, sâdât ve meşâyih-i turuk-u aliyyemiz ile Firdevs-i Âlâ'ya ilk girenlerden eyle. Habîb-i Edîbine Firdevs-i Âlâ'da komşu eyle. Bi-gayri hisâb, duhûl-u evvelîn ile cennetlerine dâhil eyle. Selamına mazhar eyle. İltifatına mazhar eyle. Rıdvân-ı ekberine nâil eyle. Cemâlini gösterdiğin kullarından eyle.

Sana tevekkül ettik, sana el açtık. Sen duaları kabul edicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen ikram ve ihsan sahibisin; bizleri affeyleyip ikramına, ihsanına, lütfuna, keremine mazhar eyle. İki cihan saadetine mazhar eyle. Gönüllerimizin muradlarını bizlere ihsan eyle. Dünyada, âhirette bizi korktuklarımızdan emin eyle. Dünyada, âhirette bizi umduklarımıza nâil eyle. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle.

İsm-i Âzam'ın hürmetine, Habîb-i Edîb'in hürmetine, âşık-ı sâdık kulların hürmetine, evliyâ-u mukarrabînin hürmetine, Habîb-i Edîb'in Muhammed-i Mustafâ aşkına, bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtiha.

Sayfa Başı