M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Âhirete İbadet Borcu ile Gitmeyin, Burada Ödeyin

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Biz hepimiz Hocamız'ın evlatlarıyız.

Madem geldiler, sevdiler; olmayanları da şimdi evlat kaydedelim. Buyurun beraberce tevbe istiğfar edelim:

Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah estağfirullah el-azîm el-kerîm er-rahîm ellezî lâ ilâhe illâ hû el-hayye'l-kayyûm ve etûbü ileyh. Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bini'metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fa'ğfirlî fe-innehû lâ yağfiru'z-zünûbe illâ ente.

Peygamber Efendimiz'in duası. Böyle dua edip tevbe ve istiğfar eyledik.

Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Allah hem sizin hem de sevdiğiniz ananız, babanız, kardeşiniz, yakınınız ve sevdiklerinizin günahlarını affetsin, silsin, tertemiz eylesin.

Hatasız kul olmaz, hepimiz hatalara batmış çıkmışızdır. Allah bizi affetsin, bu dualar hürmetine hatalarımızı silsin, bundan sonraki ömrümüzü artık bu büyük mübarek rehberlerimize serverlerimize uygun, onların izinde, Peygamber Efendimiz'in izinde güzel geçirmeyi nasip etsin.

Üzerinizde namaz oruç borcu varsa ödeyin, âhirete ibadet borcu ile gitmeyin, burada ödeyin.

Üzerinizde kul hakkı varsa, birisinin malı parası pulu varsa verin kurtulun, âhirette yakanıza yapışmasın, hesabı burada bitirin, mahkeme-i kübrâya dava bırakmayın, burada sulh olun.

Devamlı abdestli gezin, her zaman abdestli olun. Her zaman abdestli olanın yanına şeytan yaklaşamaz, aklını çelemez, günaha itemez.

Hocamız'dan aldığım salahiyetle size de Hocamız'ın hediyesi olarak veriyorum;

100 defa estağfirullah çekin,

100 defa lâ ilâhe illallâh çekin, salahiyetini veriyorum.

Hocamız Konya'ya gitmişti, "Yüksek İslâm Enstitüsü camisiide vaaz versin." diye rica ettiler, gitti. Cami tıklım tıklım dolu. Bu cami sonra ilâhiyat fakültesi oldu. Kocaman kubbeli büyük cami tıklım tıklım dolu. Çok zarif, çok edibâne, tatlı bir şekilde;

"Ben Konya'ya sizi ziyarete geldim. Âciz nâçiz bir kardeşinizim. Ziyaretçilerin ziyaret ettikleri yere hediye vermesi âdettir. Şu zikirler de ben âcizin size yâdigârı, hatırası, hediyesi olsun." dedi, bütün Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencilerine ve oradaki cemaate dervişliği tarif etti. Hocamız'dan gördüm, ben de öyle yapıyorum. Ne yapayım ustam o; çırak ustasının usulünü yapar.

100 estağfirullah, 100 lâ ilâhe illallah.

1.000 defa Allah, 100 defa salavât-ı şerîfe, 100 defa kul huvallahu ehad.

Bu beş zikri size vazife olarak veriyorum, derviş olarak bunu çekeceksiniz. Hocamız'ın bağlısı, bizim tekkenin dervişi olmak istiyorsanız yapacaksınız. Başka bir yere bağlılığınız varsa mübarek olsun, onu devam ettirin; Allah feyzinizi çok etsin, vazifesi olmayanlara söylüyorum.

Bu zikirleri ben mi veriyorum?

Hayır! Hâşâ sümme hâşâ! Kendi namıma bir laf söylemek istemem. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor, hadîs-i şerîfte var, hocalar bilir, isterseniz sorun.

"100 estağfirullah çekin." diye Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi vardır.

"100 kere lâ ilâhe illallâh diyen mahşer yerine dolunay gibi yüzü pırıl pırıl parlayarak gelir." diye teşviki var.

100 kere ihlâs-ı şerîf okumayı, kendisine 100 kere salât u selâm getirilmesini teşvik ediyor. Kur'ân-ı Kerîm'de de;

Yâ eyyühe'l-lezîne amenü'zküru'l-lâhe zikren kesîrâ ve sebbihûhü bukreten ve esîlâ.

"Allah'ı çok zikredin." diye Allah'ın emri var. Bu zikirleri yapın, siz de kardeşlerin arasına katılın, Hocamız'ın evlatları arasına girin. Mânevî evlat olmak çok güzel!

Hocamız için okunmuş Malatya'dan sekiz hatim, buradan 14 Kur'an hatmi, Kotku dergâhı hanımlar kolundan 28 hatim var; toplamıyorum, Allah hepsini biliyor.

1001 Yâsîn-i şerîf, 41 Yâsîn-i şerîf, 41 Fâtiha, 41 Âyete'l-kürsî, 41 huvallâhüllezî âyetleri, 41 İhlâs-ı şerîf, 150 bin kelime-i tevhîd, 19.650 salavât ı şerîfe, 41 âyete'l-kürsi, 1095 Yâsîn, 41 Fâtiha hatmi, 1.444 İhlas hatmi, 6640, 5344 salât u selâm kelime-i tevhîd19.650 salavât-ı şerîfe, bir adet 4.444 salât-ı tefriciye, 41 adet haşr sûresinin son üç âyeti, 28 adet Kur'ân-ı Kerîm, 700 bin kelime-i tevhîd, 73.073 üç İhlâs-ı şerîf hatmi ve daha bana ulaşmayan nice nice zikirler, dualar, mânevî hediyeler.

Rabbimiz lütfuyla keremiyle kabul eylesin.

Bu kabul olan makbul müstecab hatimlerin, zikirlerin sevaplarını biz şurada toplanmışken -70,000 kelime-i tevhîd daha geldi- bu okunanlardan hâsıl olan ücûr u mesûbâtı Rabbimiz lütf u kereminden, erhamü'r-râhimînliğinden, ekremü'l-ekremînliğinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rûh-i pâkine hediye ettik, vasıl eylesin. Peygamber Efendimiz'in o mübarek âl'ine, ezvâcına, müslümanların anneleri validelerimize, ashâb-ı kirâma Peygamber Efendimiz'in mübarek evlatlarına, halifelerine, ihvânına, etbâına, ahbâbına, hulefâsına ve Peygamber Efendimiz'den sonra Ümmeti Muhammed'i irşat etmek için vazifelendirilmiş olan mânevî salahiyetli mürşid-i kâmillerimizin, evliyâullah büyüklerimizin hepsinin ruhlarına, hâsseten Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ali el-Mürtezâ ve sair sahabe-i kirâm rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn hazretlerinden, kendilerinden el aldığımız, feyz aldığımız şeyhimiz, mürşid-i kâmilimiz kutbu'l aktâb, gavsu'l-vâsilîn canımızın, gözümüzün, gönlümüzün süruru Efendimiz Hocamız Muhammed Zâhid-i Bursevî hazretlerinin rûh-i pâkine hediyeler eyledik, vasıl eylesin.

Rabbimiz, âhirete göçmüş olan bütün geçmişlerimizin; annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eylesin.

Yakın zamanda Yaşar Bey kardeşimizin mübarek, muhterem babası vefat etmişti, onun ruhuna vasıl eylesin.

Bütün geçmişlerimizin, yakında vefat etmiş kardeşlerimizin ruhlarına, buralara gelip çalışırken hastalıktan, çeşitli sebeplerden vefat etmiş, bu diyarlara gömülmüş olan müslüman kardeşlerimizin, denizde boğulmuş olan Ümit kardeşimizin ve diğer kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, Rabbimiz hepsine ayrı ayrı vasıl eylesin.

Bir de dünyada kendisine dua edecek kimsesi kalmamış, kabrinde "Bana bir dua edecek kimse yok mu yâ Rabbi!" diye boynu bükük dua bekleyen mü'minîn ü mü'minât ve müslimîn ü müslimât cümlesinin de ruhlarına hediyeler eyledik, vasıl eyle.

Yâ Rabbi! Kabirlerini pür-nûr eyle, ruhlarını memnun ve mesrûr eyle, şâd eyle, makamlarını âlâ eyle, derecelerini yüksek eyle, kabirlerini cennet bahçesi eyle.

Yâ Rabbi! Dünyadaki kusurlarından hatalarından dolayı kabirde azap görenler varsa azaplarını kaldır, seyyiâtlerini hasenâta döndür.

Yâ Rabbi! Onlara da bizlere de lütfunla muamele eyle.

Yâ Rabbi! Şu yaşayan hâl-i hayatta imtihanı devam eden biz mü'min kullarına da rahmeyle.

Yâ Rabbi! Bize doğru yolu göster, bize doğru yolu sevdir, bizi doğru yola sok, bizi doğru yolda yürüt.

Yâ Rabbi! Yanlış yollara ayağımızı kaydırma. Yâ Rabbi! Şeytana uydurma.

Yâ Rabbi! Nefse esir düşürme.

Yâ Rabbi! Fânî dünyanın şu aldatıcı keyiflerine, zevklerine, içkilerine, afyonlarına, kumarlarına, zinalarına, çalgılarına, eğlencelerine kapılanları kurtar.

Yâ Rabbi! Onlara kapılıp da âhireti unutanlardan eyleme.

Yâ Rabbi! Bizleri de koru, evlatlarımızı da koru.

Yâ Rabbi! Kıyamete kadar nesillerimizi mü'min-i kâmil, mücahit kullar eyle.

Yâ Rabbi! Halis muhlis kullar eyle. Yâ Rabbi! Pırıl pırıl nurlu kullar eyle.

Yâ Rabbi! Senin dîn-i mübînine canımızdan fazla bağlılık gösterip kendi işimizden fazla hizmet etmeyi bizlere nasip eyle.

Yâ Rabbi! Bu diyarlara camiler yapmayı, mektepler kurmayı, Kur'an kursları açmayı, hayırlı müesseseler kurmayı, dünyanın her yerine senin ism-i celâlini, lâ ilâhe illallâh bayrağını, dîn-i mübîn-i İslâm'ı yaymayı bizlere nasip eyle.

Yâ Rabbi! Evlatlarımızı senin dinini yayan mücahit kullar eyle.

Yâ Rabbi! Sahabe yolunda yürüt. Yâ Rabbi! Sevdiğin kullar eyle.

Yâ Rabbi! Huzuruna sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmemizi nasip eyle.

Yâ Rabbi! Hayırlı, uzun, sıhhatli, afiyetli ömür sürmeyi nasip eyle.

Yâ Rabbi! Hastalarımıza lütfunla kereminle şâfî, muâfî ve kâfî esmâ-i hüsnân hürmetine şifa ver.

Yâ Rabbi! Dertlilerimizin dertlerine deva ver.

Yâ Rabbi! Gönlümüze saklayıp da kimseye açamadığımız söyleyemediğimiz muratlarımızı bizlere ihsan eyle.

Yâ Rabbi! Evlatlarımıza hayırlı kimselerle yuva kurdur.

Yâ Rabbi! Hayırlı yuvalara sahip eyle. Yâ Rabbi! Hayırlı tahsiller yapmayı nasip eyle.

Yâ Rabbi! Cümlemize temiz helal ve bol kazanç ihsan eyle.

Yâ Rabbi! Bol kazancımızla kendi ihtiyaçlarımızı görüp yaşadığımız gibi başkalarına da hayırlar yapmayı, arkamızdan sadaka-i câriyeler bırakmayı, eserler bırakmayı nasip eyle.

Yâ Rabbi! Kabrimize sevapların güldür güldür akmasını nasip eyle.

Yâ Rabbi! Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle.

Yâ Rabbi! Mahşer günü olduğu zaman İsrafil sûra üfürüp kullar mezardan kalkıp mahşer yerine toplandığı zaman o dehşetli, o tehlikeli, o endişeli, o firaklı, akrabalıkların dostlukların unutulduğu o günde bizi Peygamber Efendimiz'in livâü'l-hamd'i altında topla.

Yâ Rabbi! Peygamberlerle, sıddîklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eyle.

Yâ Rabbi! Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir.

Yâ Rabbi! Nurdan minberlere oturt.

Yâ Rabbi! Defter divan açma, hesaba çekme, Settâr ismin hürmetine günahlarımızı ört.

Yâ Rabbi! Gaffâr ismin hürmetine günahlarımızı mağfiret eyle.

Yâ Rabbi! Affedici sıfatın hürmetine bizleri afv u mağfiret eyle.

Yâ Rabbi! Hâdî ismin hürmetine bizi sevdiğin yola hidayet eyle, sevdiğin yola sok, sevdiğin yolun ehlinden eyle.

Yâ Rabbi! İlim ve irfan ehli, Kur'an ehli, îmân-ı kâmil ehli, ihlas ehli eyle.

Yâ Rabbi! Huzuruna mü'min-i kâmil olarak gelmeyi nasip eyle.

Yâ Rabbi! Son nefeste abdestliyken, doğru bir iş yapmak üzere, doğru bir yolda giderken, hayırlı bir haldeyken oruçluyken, Ramazan gününde, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, güzel mübarek yerlerde buyurun beraber diyelim eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû diye diye "Şu emanetimi al yâ Rabbi!" diye, sevdiğin kul olarak can emanetimizi vermeyi nasip eyle.

Yâ Rabbi! Kabrimizi cennet bahçesi eyle.

Yâ Rabbi! Bi-gayri hisâb arş-ı âlâ'nın altında gölgelendirip duhûl-i evvelîn ile firdevs-i âlâna dâhil eyleyip habîb-i edîbine komşu eyle, orada evliyâullah büyüklerimize kavuştur.

Yâ Rabbi! Rıdvân-ı ekberine vasıl eyle.

Sübhane rabbinâ rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alâ cemîi'l-enbiya ve'l-mürselîne ve alâ küllin ecmaîn, ve'l-hamdü li'l-lâhi rabbi'l-âlemîn, el-Fâtiha.

Sayfa Başı