M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Bizim Yolumuz Peygamberimizin Sünnetine Uymak Yoludur

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Beraberce tevbe edelim, ders alacak kardeşlerimiz, estağfirullah estağfriullah estağfirullah estağfriullah estağfirullah el azim, el kerim ellezî lailahe illahu el hayyel kayyum ve etübü ileyh.

Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebû'u leke bi-ni'metike aleyye ve ebû'u bi-zenbî fağfirlî fe-innehû lâ yağfiru'z-zünûbe illâ ente.

Allahu Teâlâ hazretleri tevbemizi kabul etsin, geçmiş günahlarımızı affetsin, bundan sonraki ömrümüzü sevdiği kul olarak geçirmemizi nasip eylesin.

Devamlı abdestli gezin, hiç abdestsiz bulunmayın şeytan yanınıza sokulamasın, sizi kandıramasın, size tesir edemesin, melekler etrafınızda bulunsun daima.

Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Günün münasip bir zamanında şöyle kıbleye doğru oturursunuz, gözünüzü yumarsınız evvala 25 defa estağfirullah dersiniz, tevbe edersiniz, sonra bir Fâtiha üç İhlâs-ı Şerîf Kulhüvallah okursunuz, bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimize, müşrid-i kâmillerimize, evliyaullah büyüklerimize hediye edip, onların mânevî yardımlarını, ilgilerini himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz edersiniz.

Sonra gözünüz kapalı râbıta-i mevt yaparsınız. Yani ölümü ve ölümden sonrasını hatırlarsınız, düşünürsünüz, zikredersiniz. Bu derste de geçti işte, vaazımızda, kabirde neler olacak, kabirden sonra neler olacak onları düşünür göz önüne getirirsiniz, nefsinize dersiniz ki;

"Ey nefsim! Aklını başına topla, gözünü aç, aldanma, kanma, hayat bir imtihan, âhirette cennet var, cehennem var, cenneti kazanmaya çalış, cehenneme düşmemeye gayret et, günahlardan vazgeç. Kur'an yoluna gel, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine, İslâm'a, ibadete taate sarıl, nefse şeytana uyma, hayatının bir saniyesini bile boş geçirme." diye kendinize nasihat edin, râbıta-i mevt yapın.

İkincisi râbıta-i mürşit yapmaktır. Râbıta-i mürşit yapmak demek müridin zikrederken hocasını karşısına göz önüne getirmesi, hayal etmesi demektir. Bizi hocalarımızla beraber karşınızda oturuyormuş gibi göz önüne getirin siz de karşımızdasınız diye tasavvur edin, gönlünüzü gönlümüze bağlayın gelecek olan füyâzât-ı ilâhîye muntazır olun.

İnsan zikir yaparken, derviş şeyhine böyle mânevî bakımdan bağlantı yapınca, kalbine çok feyizler gelir, içi dışı nurlanır, çok zevkleri mânevî hazları anlar, tanır, tadar; seyr ü sülûkünde, tarikatteki gelişmesinde ilerleme olur, sonunda Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görecek hâle gelir. Onun için râbıta-i mürşidi de güzelce yapın ki oraya ulaşabilesiniz.

Üçüncü yapacağınız şey de râbıta-i huzurdur; râbıta-i kalb de diyoruz huzur da diyoruz.

Râbıta-i huzur ne demek?

Allah'ın sizi gördüğünü sizin Allah'ın huzurunda olduğunuzu hatırlamak. Allah beni görüyor, işitiyor, içimden geçenleri, düşüncelerimi biliyor, her şeye kâdir, bana benden yakın, şah damarımdan yakın, her yerde hâzır ve nâzır diye düşüneceksiniz, boyun büküp ondan yardım isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki;

"Yâ Rabbi! Ben senin iyi kulun olmak istiyorum, suçum günahım çok ama affeyle! Bundan sonraki ömrümü de rızana uygun geçirmemi nasip eyle, tevfikini bana refik eyle yarabbi, lütfeyle kerem eyle yarabbi!" diye gözyaşlarıyla Allah'a samimi iltica edip dua edip, tesbihlerinizi, zikirleriniz çekmeye başlayacaksınız.

Evvela 100 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfriullah...

Sonra 100 defa lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illallah...

Sonra 1000 defa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah... Her 100 defasında ilâhî ente maksûdî ve rızâke matlûbî sözünü unutmayacaksınız.

Sonra 100 defa Peygamber Efendimiz'e salâvât-ı şerîfe...

Sonra 100 defa da Kulhüvallahü ehad...

Beş zikri yapın, bunlar bitince el açıp dua edin; kendinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize, geçmişlerinize,evlatlarınıza, dostlarınıza, ana babanıza dua edin, hocanız olarak beni de duadan unutmayın. Şimdi ben zikir telkin edeceğim beni dinleyin.

Lâ ilahe illallah, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illallah.

Buyurun hep beraber siz de söyleyin Allah şahit olsun.

Lâ ilahe illallah, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illallah.

Allah, Allah, Allah...

Şimdi ağzınızı yumun, gözünüzü kapayın, içinizden Allah demeye devam edin...

Allah mübarek etsin.

İşte böyle sessizce, kimse anlamadan insan içinden zikir yapabiliyor görüyorsunuz. Bu zikre devam edin, sabah akşam, gece gündüz; işte, yolda, yürürken, otururken, vasıtadayken, evdeyken, yatarken kalkerken daima böyle kalbiniz Allah desin, her zamanınız sevaplı geçsin, her ânınız ibadet olsun, âhirette yüzünüz gülsün.

Bizim yolumuz peygamberimizin sünnetine uymak yoludur, en sağlam yoldur, takvâ yoludur ehlisünnet yoludur. Aman Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğrenin, Kur'an'ı okuyun, Kur'an'ı iyi anlamak için Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîflerini okumanız şart. Kur'an-ı Kerim'i ve hadîs-i şerîflere sımsıkı sarılın da Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyün. Bidatlere hurafelere sapmayın, fetva yoluyla değil takvâ yoluyla yaşayın öyle hareket edin.

Namazları camide kılmaya dikkat etsin erkekler, kadınlar evlerde kılıyorlar camide de kılabilirler. Farz namazların sünnetleri sevaplıdır kaçırmasınlar. Ayrıca sabah namazından sonra işrak vaktine kadar oturup evradımızı okumaya çalışsınlar. Güneşin doğmasından 25 dakika ve daha fazla geçtikten sonra iki rekât, dört rekât işrak namazı kılsınlar çok sevaptır. Sabahla öğlenin arasında öğlene 45 dakika kalıncaya kadar duhâ namazı kılsınlar çok sevaptır. Akşam namazının sünnetlerinden arkasından evvabîn namazı vardır, iki rekât ve daha fazla olabilir, evvabîn namazı kılsınlar çok sevaptır, günahların affına sebeptir.

Gece yatarken abdest alsınlar, taze abdest alsınlar abdestleri olsa bile, iki rekât dört rekât namaz kılıp yatsınlar çok sevaptır. Şeytan yanlarına sokulamaz, hûrî kızları, melekler gelir, gecesi hayırlı geçer, ölürse imanlı göçer, bütün gecesi ibadete yazılır. Geceleyin de uykuyu bölüp artık teheccüd namazı kılmaya gayret etsinler çünkü geceler uzadı yaz geceleri gibi kısa değil. Biliyorsunuz fecir, fecr-i sâdık diyoruz imsak vakti diyoruz, imsak vaktine kadar, sonuna kadar gece namazı kılınabilir, fecir attıktan sonra yani imsak kesildikten sonra artık sabah namazının vakti gelmiştir, teheccüd namazının vakti geçmiştir ondan önce kılacaklar yani ama çok sevaplı namazdır.

Pazartesi perşembe oruçlarını tutun, eyyam-ı bîyz; arabî aylarının 13, 14, 15 oruçlarını tutun. Önümüzde Receb ayı yaklaştı, Receb ayında Efendimiz çok oruç tutardı, Şaban'da da tutardı. Şevval'de altı gün orucu var, Zilhicce'de on gün oruçları var, Muharrem'de oruçlar var bunları tutun. Sevaplara koşturun, hayır hasenât işleyin, İslâm yolunda çalışın, fedakârlık yapın, gözünüzü açın sevap kazanmaya bakın, bu bir.

Günahlardan kaçınmaya dikkat edin, bu iki. Takva ehli olun; her çeşit haramdan günahtan sakının. Gözünüz harama bakmasın, diliniz haramı söylemesin, eliniz harama uzanmasın, midenize haram lokma girmesin, ayağınız haram yere varmasın; takvâ ehli olun.

Üçüncü söyleyeceğim husus da; birincisi sevapları yapmak, ikincisi günahlardan kaçmak, üçüncüsü de ahlâkı güzelleştirmektir. Tasavvuf güzel ahlâkı gerektirir. Kötü huylarınız varsa anlamışsanız onları atın, iyi huyları alın. Güzel huylu olgun kâmil bir müslüman olmaya çalışın çünkü Allah güzel huylu kullarını seviyor, kötü huylu kullarını sevmiyor, namazlı niyazlı olsalar bile kötü huylu oldu mu sevmiyor. İnsanlar da sevmez Allah da sevmiyor, onun için iyi huylu olmaya çalışın.

Gelin kaynanasına âsi, Allah da sevmez, kaynana geline karşı zâlim Allah da sevmez. Yani kimse kimseye zülüm etmesin. Koca karısına baskı yapıyor Allah sevmez, kadın kocasına isyan ediyor Allah sevmez. Herkes vazifesini bilsin, herkes sevap kazanmaya çalışsın, günahlardan kaçınsın.

Şimdi her biriniz bir Fâtiha üç Kulhüvallah okuyun duanızı yapıyım.

Eûzubillahimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.

İnnellezîne yübâyi'ûneke innemâ yübâyi'ûnellâh. Yedullâhi fevka eydîhim fe-men nekese fe-innemâ yenküsü 'alâ nefsih ve men evfâ bimâ âhede 'aleyhüllâhi fe-seyü'tîhi ecran azîmâ.

Sadakallâhu'l-azîm.

Bu bey'attır, bize bey'at etmiş oluyorsunuz, akdinize bey'atınıza sahip olun; vefalı olun, sâdık olun. Allahu Teâlâ sizi ahdini bozanlardan etmesin, sırât-ı müstakîmden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullaha erdirsin, aşkullahı muhabbetullahı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.

Bi-hürmet-i esrâr-i sûreti'l-Fâtiha.

Sayfa Başı