M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Dua -1

Videoyu istediğiniz yerden başlatmak için metin üzerine tıklayınız.

Fa'lem ennehû lâ ilahâ illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâh lâ ilâhe illallâhu'l-melikü'l-hakku'l-mübîn Muhammedün resûlullâhi sâdiku'l-va'di'l-emîn. Sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn. Salâten ve selâmen dâimeyni mütelâzimeyni ilâ yevmi'd-dîn.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Lekad câeküm resûlün min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bi'l-mü'minîne raûfün rahîm. Fe-in-tevelev fe-kul hasbiya'l-lâh lâ ilâhe illallâhu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü'l-arşi'l-azîm. Sadaka'l-lahü'l-azîm.

Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yeshifun, veselamun alel mürselin velhamdulillahirabbilalemin.

Sübhâne rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhâb.

el-Hamdü li'l-lâhi hakka hamdihî ve's-salâtü ve's-selâmü alâ hayri halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn

.

Allâhümme yâ Rabbenâ, yâ Rabbenâ, yâ Rabbe'l-âlemîn!

Âcizane nâçizâne ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenâtımızı, müzâreke-i ilm-i hadîsimizi, vaazımızı, tezkîrimizi, söylememizi, dinlememizi, zikrimizi, hatm-i hâcegânımızı ve kardeşlerimiz tarafından çekilmiş olan 4444 adet salât-u münciyeyi sâir ibadet ve taatlerimizle beraber ahsen-i kabûl ile makbul eyle. İbadetlerimizi, taatlerimizi senin rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile ile, ecr-i cezîl, sevâb-ı kesîr ihsan eyle.

Yâ Rabbi! Hâsıl olan ücûr u mesûbâtı evvelen ve hâsseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafâ sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik, şu anda vâsıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Peygamber Efendimiz'in mübarek âl'inin, pâk ashabının ve cümle etbâının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Sâir enbiyâ ve mürselîn ve cümle evliyâullâh-ı mukarrebîn ve sâlihîn hazerâtının ve hâsseten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, mürebbîleri, verese-i nebî, ulemâ-i muhakkıkîn sâdât ve meşâyih-i turuk-u aliyyemizin, halifelerinin, müridlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Onların himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nâil eyle. Cümlemizi füyüzâtlarından istifade edenlerden eyle.

Âhirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, bize dua vasiyet etmiş olanların, bizden boynu bükük dua bekleyenlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Bu beldeleri fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmed Hân'ın ve ordusu mensuplarının ve sâir mücahitlerin, fatihlerin, şehitlerin gazilerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle.

Beldemizin medâr-ı iftihârı Yûşâ aleyhisselam, Ebû Eyyûb el-Ensârî ve sâir sahabe rıdvanullahi aleyhim ecmaîn ve tâbiîn ve sâlihînin ruhlarına da hediye eyledik, vâsıl eyle. Sâir mü'minîn ü mü'minât ve müslimîn ü müslimât kardeşlerimizin, hâsseten camimizin bânîsi İskender Paşa'nın ve sâir hayrât u hasenât sahiplerinin ve camimizin çevresinde medfun bulunan mü'minîn ü mü'minâtın ruhlarına da ikram eyle yâ Rabbi! Cümlesinin kabirlerini pür-nûr, ruhlarını mesrûr, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyleyip seyyiâtlarını hasenâta mübeddel eyle. Hâsseten Hocamız Muhammed Zahid-i Bursevî'nin ruhuna ikram eyle. Okuduğumuz eseri cem ve telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin hazretleri hocamızın ruhuna ikram eyle. Bu hadisleri rivayet eden râvîlerin, alimlerin ruhlarına ikram eyle.

Yâ Rabbi! Bizi sevdiğin kulların zümresine dâhil eyle. Sevdiğin kulların zümresinde haşreyle. Yâ Rabbe'l-âlemîn! Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nâil eyle. Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle.

Yâ Rabbe'l-âlemîn! Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de senin sevdiğin mü'min-i kâmil kullar eyle. Onlara karşı ebeveynlik vazifesini güzel yapıp onları güzel tarzda yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle.

Yâ Rabbe'l-âlemin! Cümlemizi ehl-i Kur'an eyle.

Cümlemizi Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini ihyâ eyleyenlerden eyle. Böylece şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle.

Lâ tezâlu tâifetün min ümmetî zâhirîne ale'l-hakkı hattâ tekûme's-sâatü hadisinde bildirilen, daima hakkı tuttuğu ifade edilen has mü'min kulların zümresine bizleri de dâhil eyle.

Yâ Rabbe'l-âlemin! Cümlemizin vücutlarımıza sıhhat ve âfiyetler ihsan eyle. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Müşkül işlerimizi âsân eyle. Gönüllerimizin dileklerini ihsan eyle. Bizleri senden gayrıya muhtaç etme yâ Rabbi! Kimsenin önünde mağlup ve mahcup etme yâ Rabbi! Kimsenin önünde hor ve zelil eyleme yâ Rabbi!

Hayırlı, uzun, sıhhatli, âfiyetli, verimli, faydalı ömürler sürüp Ümmet-i Muhammed'e yararlı olup ömrümüz hitama erdiğinde sevdiğin bir ameli işlerken, sevdiğin bir kul olarak, dilimizde zikrin, gözümüzle cennet bahçelerini göre göre Resûlullah Efendimiz'in cemalini müşahede ede ede, ol kelime-i tayyibe-i münciye-i tebârekeyi, buyurun beraber diyelim; eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû diye diye şu can emanetimizi teslim etmeyi, mü'min-i kâmiller olarak âhirete göçmeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi! Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle yâ Rabbi!

Kabirden kalktığımızda bizi böylece şu camide, şu vaaz münasebetiyle topladığın gibi Peygamber Efendimiz'in Livâü'l-Hamd'i altında da topla yâ Rabbi! Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle yâ Rabbi! Mahşer gününün tehlikelerinden cümlemizi mahfuz eyle. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen kulların zümresine cümlemizi dâhil eyle yâ Rabbi! Cennete ilk giren; kahrına, gazabına, azâbına, ikâbına uğramayan, cehenneme düşüp yanmayan duhûl-i evvelîn ile cennât-ı âliyâta dâhil olan kullarından eyle yâ Rabbi! Cemalinle cümlemizi ferahnâk eyle yâ Rabbi!

Bi-hürmeti esmâike'l-hüsnâ ve bi-hürmeti habîbike'l-müctebâ ve bi hürmeti esrâr-ı sûreti'l-Fâtihâ.

Sayfa Başı