M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Abdullah İbnü’l-Mübârek

M. Es'ad Coşan

 Çok sevdiğim ve her konuşmada bir vesile düşürüp de kendisinden bahsettiğim bir mübarek zât var. Babasının adı da Mübarek. Mübarek oğlu Mübarek; Abdullah İbnü’l-Mübârek. 

Okuyun diye Kitâbü’z-Zühd ve’r-rekâik kitabını neşrettik; efkâr-ı umumiyeye arz ediyoruz. 

Ben bu şahsın çizgi romanının, filminin çevrilmesi gerektiği kanaatindeyim. Efsane gibi bir insan! Çok büyük bir alim! Onun zamanında ittifakla “İslâm âleminin şarkında ondan büyük alim yok.” diyorlar. Herkes methediyor. Yani üç kıtaya yayılmış koca İslâm âleminin en büyük alimi veya en büyük iki aliminden şarklı olanı. Birincisi veya nihayet ikincisi... Türk asıllı ama Arab’ın diline sahip, hadisin ilmine sahip, Kur’ân-ı Kerîm’e vâkıf. Büyük alim... Evliyâ derecesinde mutasavvıf! Yani mukarrebûndan, vâsılînden, kerametleri zâhir bir mutasavvıf... 

Alim ve mutasavvıf... 

Anlıyoruz ki, herhalde kanbur, beyaz sakallı, zayıf, naif, rüzgârdan uçacak gibi bir kimse... 

Hayır, değil! 

Bileğini kimsenin bükemediği bir silahşör! Kimse bükemiyor; dört kişi, beş kişi, altı kişi; kaç kişi karşısına gelse hepsini deviriyor. Ata binmekte, kılıç kullanmakta emsalsiz... 

Bir sene hacca gelirmiş, bir sene cihada gidermiş, bir sene de ticaret sevap olduğu için seyahat edermiş. Gününün bir saatini zikre ayırırmış; o saatte kimseyle konuşmaz, yanına kimseyi almazmış. Sâir zamanında ilim ve irfanla meşgul olurmuş. 

Bizim insanımız böyle olacak. Yani zülcenâheyn, iki kanatlı olacak. Zülcenâheyn fî ilmi’z-zâhiri ve’l-bâtın. Zahir ilmini bilecek, bâtın ilmini bilecek. Bu bakımdan zülcenâheyn. Sâhibu’s-seyfi ve’l-kalem. Hem kılıç sahibi olacak hem kalem sahibi olacak! Bu da iki kanatlılır. Yani hem kılıç sahibi hem de kalem sahibi. 

İnsanımızı böyle yetiştireceğiz. 

Gençlerimiz böyle yetişecek. 

Bu gençler öyle yetişmeli. 

Dinini bilmeli ama kimse bileğini de bükememeli! 

------------

*  31 Ocak 1993.

Sayfa Başı