M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Türkiye Müslümanlarının Görevleri Üzerine Düşünce ve Teklifler

M. Es'ad Coşan

Görevlerimiz ne?

Değişen ve gelişen bu olaylar, beliren endişe ve tehlikeler ve yeni şartlar karşısında görevlerimizi, üç kademeli olarak özetleyebiliriz:

1. Şahsen tam ve kâmil, bilgili ve görgülü, aktif ve uyanık bir Müslüman olmak, Allah’a karşı kulluk ve ibadet görevlerimizi bilmek ve mükemmel îfâ eylemek.

2. Ecdat emaneti ülkemizi korumak, güzelleştirmek, kalkındırmak, müslüman halkımıza her konuda yardımcı olmak, fayda sağlamak, hizmet eylemek.

3. Ülke dışındaki tüm müslümanlara ve hatta iyi niyetli tüm insanlara ideolojik, fikrî, ekonomik ve teknik, siyasî ve askerî her türlü yardımı sağlamak, zulmü ve istismarı durdurmak, adalet ve saadeti temin ve tesis etmek.

Bütün ciddi faaliyetler, kaliteli ve uzman kadrolar vasıtasıyla başarıya ulaşabildiğinden, şahsen çok iyi yetişmiş olmamız gerekiyor. Bunun için hiç boş zaman harcamadan gayret etmeli, iyi bir tahsil yapmalı, iyi bir yabancı dil ve Arapça eğitimi görmeli, iç ve dış neşriyatı dikkatle takip etmeli, “ilmî araştırmaya”, grup çalışmasına ve “istişare”ye çok önem vermeli, verilen sosyal ve dinî görevleri ihlas ve fedakârlıkla yaparak, iş içinde bilgi ve tecrübe kazanmaya çalışmalıyız. (Şahsî ve münferit, derbeder ve dağınık, nefsanî ve bencil davranışlar “İslâm davası”na büyük zarar vermektedir; bu konuda pratik çözüm, kurduğumuz vakıf, dernek, şirket ve sair organizasyonlarımızda, şahsımıza en uygun, en iyi görev yapabileceğimiz bir noktada hizmete katılmak ve yükün bir kısmını omuzumuza almaktır.)

Büyük projeler tahakkuk ettirmemiz, yaşamamız ve başarı kazanmamız için şart olduğundan; her türlü imkân ve müktesebatımızı idealimize tahsis etmeli, her türlü maddî ve malî, bedenî ve zihnî fedakârlığa ve bağışa seve seve razı ve hazır olmalıyız.

Küçük çaptaki geçim ve kazanç kuruluşlarından, bundan böyle ithalat ve ihracata, kaliteli ve güçlü imalata, uluslararası rekabete yönelik dev ticarî müesseseler, holdingler ve çok uluslu şirketler kurmaya geçmek için iş sermayelerimizi mutlaka birleştirmeliyiz.

Dış ülkelerden yeni ve ihlaslı, dürüst ve inançlı şahıslar tanımalı, dostlar edinmeli, gruplarla iyi ilişkiler geliştirmeli, sağlam koloniler kurmalı, yerli halklarla her türlü kültürel, sosyal, ticarî ve iktisadî bağları, sağlam bir şekilde temin ve tesis etmeliyiz.

Ana gayemiz Allah rızasını kazanmak ve İslâm’a hizmet olmalı; tevhit inancının ve eşsiz değerdeki İslâm kültürünün muhafazasına, geliştirilmesine, yayılmasına, cihanşümul İslâm kardeşliğinin tesisine, dost ülkeler ve halklarla aramızda din, dil ve kültür birliğinin kurulmasına ve sağlamlaştırılmasına son derece dikkat ve gayret etmeli, dinsizlerin zıt çalışmalarına, komplolarına ve İslâm muhaliflerinin menfî faaliyetlerine karşı çok müteyakkız olmalıyız.

Çünkü bizim bütün samimiyetli ve iyi niyetli yakınlaşma çalışmalarımıza rağmen tarihî hasımlarımızın, milli ve dinî gelişmemizi istemeyen kâfir ve zalimlerin, hilekâr ve istismarcıların, korkunç ve müthiş, hunhar ve gaddar emeller ve planlar peşinde olduklarına dair kuvvetli deliller ve emareler ortaya çıkmaya başladı.

-------------------------------------------

*  M. Es'ad Coşan, İlim ve Sanat ve panzehir Dergileri Başmakaleleri, 89-90.

Sayfa Başı